Investment-in-retirement-web-threemergelab

เลือกหุ้นอย่างไงดีให้เหมาะสมในการลงทุนในวัยเกษียณ

การลงทุนในช่วงวัยเกษียณเป็นการลงทุนในระยะยาวเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้ สำหรับการลงทุนผ่านหุ้นจะเป็นการช่วยตอบโจทย์สำหรับนักลงทุนในระยะยาวได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามถ้าการเลือกหุ้นนั้นไม่เหมาะสมกับลักษณะของการลงทุน อาทิ เลือกลงทุนในหุ้นที่ความเสี่ยงสูงแต่กลับไม่มีเวลาติดตามข้อมูลย่อมมีความเสี่ยงต่อการขาดทุนหรือเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ เรื่องแบบนี้ถือว่าไม่เป็นผลดีต่อการลงทุนในระยะยาวอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นการเลือกลงทุนในหุ้นสำหรับวัยเกษียณให้เหมาะสมควรมีหลักการดังนี้ การเลือกหุ้นให้เหมาะสมกับการลงทุนในวัยเกษียณ ทำการแบ่งประเภทหุ้นที่ต้องการลงทุนในระยะยาว – ปกติแล้วจะเลือกใช้การแบ่งตามระดับความเสี่ยงต่างๆ อาทิต หุ้นเติบโต หรือ Growth Stock เป็นหุ้นที่มีศักยภาพต่อการขยายกิจการ มีผลตอบแทนสูงแต่ความเสี่ยงก็สูงตามไปด้วย เช่น การลงทุนกับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี หรือหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม ไอ เอ เป็นต้น หุ้นคุณค่า หรือ Value Stock เป็นหุ้นที่มีงบทางการเงินแข็งแรง กิจการค่อนข้างมั่นคง สามารถให้ผลตอบแทนได้สูงถึงปานกลาง ระดับความเสี่ยงก็ปานกลาง เช่น หุ้น SET 100 หรือ SET50 เป็นต้น หุ้นปันผล หรือ Dividend Stock เป็นหุ้นที่มีตัวกระแสเงินสดรับมาก ส่งผลให้สามารถจ่ายเงินปันผลได้สูง ผลตอบแทนจะออกมาในระดับปานกลางถึงต่ำ แต่ความเสี่ยงก็ต่ำตามไปด้วยเช่นเดียวกัน อาทิ หุ้นกลุ่มสาธารณูปโภค, กองทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น การกำหนดสัดส่วนสำหรับการลงทุนเมื่อทำการเทียบกับช่วงอายุในการลงทุน – จริงๆ […]

Read More »