Dollar Cost Averaging – DCA

dca_planning_1

เป็นการลงทุนที่ต่อเนื่องตลอดทุกสัปดาห์ ทุกเดือน ผู้ลงทุนลักษณะนี้จะไม่สนใจราคาของหุ้นว่าจะขึ้นหรือตกลง โดยผู้ลงทุนจำเป็นต้องแบ่งเงินออกเป็นงวดๆ ทำให้ผู้ลงทุนในแบบของ DCA จะไม่เกิดลักษณะ “ลงทุนไปตามอารมณ์” เช่น นักลงทุนหลายๆ คนมักจะซื้อหุ้นตามกระแสของดัชนีหุ้น สิ่งที่ตามมาหลังจากตัดสินใจผิดพลาดก็คือการ “ซื้อมาแพงขายออกถูก”

ดังนั้นการลงทุนในแบบของ DCA จะช่วยให้นักลงทุนมีความสม่ำเสมอด้านการลงทุนที่ชัดเจนและลดความเสี่ยงที่สูงมาก เช่น เมื่อใดที่ราคาหุ้นถูก นักลงทุนจะสามารถซื้อหุ้นที่เป็นจำนวนมากในราคาจำนวนเงินเดียวกัน หรือเรียกว่า “ถัวเฉลี่ยต้นทุน” พร้อมกับจำนวนหน่วยการลงทุนพอร์ตจะเพิ่มขึ้นทุกงวด โดยกลยุทธ์หลักของการลงทุนในรูปแบบการออมไว้ในหุ้น จะเป็นในเรื่องของการลงทุนที่ใช้ลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุน นอกจากนี้ยังใช้ในเรื่องการสร้างพอร์ตการลงทุนที่มีประสิทธิภาพด้านการบริหาร

เรียกได้ว่าการลงทุนในแบบ Dollar Cost Averaging เหมาะสมสำหรับทุกคนที่สนใจในเรื่องการลงทุนมากที่สุด  แม้กระทั้งนักลงทุนที่ไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านการลงทุนก็สามารถลงทุนในรูปแบบนี้ได้ หรือใครที่สนใจต้องการออมเงินหรือลงทุนในระยะยาวก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน

เทคนิคสำหรับการลงในแบบของ DCA

1.กำหนดวันสำหรับลงทุนที่ชัดเจน ซึ่งอาจจะเป็นช่วงเวลาที่มีเงินสดสำหรับมีความในการลงทุน เนื่องจากการลงทุนแบบ DCA จำเป็นมีต้องการลงทุนที่สม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการกำหนดวันการลงทุนในช่วงที่มีเงินพร้อม จะช่วยให้นักลงทุนมีความพร้อมด้านการลงทุน

2.เลือกวางเงินลงทุนกับหุ้นที่มีกลุ้มพื้นฐานที่ดี มีการปันผลที่สม่ำเสมอและต่อเนื่อง เหมาะแก่การลงทุนระยะยาว

3.กำหนดเงินสำหรับลงทุนที่ชัดเจนเพื่อการลงทุนในจำนวนเงินที่เท่ากันสม่ำเสมอ หรือประมาณ 5 ถึง 10 เปอร์เซ็นจากรายได้ของคุณ หรือแล้วแต่ตามความเหมาะสม