Value_Investment_Thumnail

การลงทุนแบบ vi ที่ไม่ควรพลาด

การลงทุนแบบ vi หรือ ลงทุนในหุ้นแบกับดิน (Value Investment)

หลายคนคิดว่า หุ้นแบกับดิน คือหุ้น ที่ไม่ดี ไม่ได้มีค่าอะไร จึงต้องมาวางขายแบกับดิน แต่สำหรับแนวคิดของ ดร.นิเวศน์ หมายถึง หุ้นที่ดี (หรือมีโอกาสจะดี)  แต่ราคาตกต่ำมากเสียจนไม่มีมูลค่าใดเลย สาเหตุอาจมาจากไม่มีใครมองเห็นคุณค่า  หรือที่ใครๆ เรียกว่า   “หุ้นที่ดี  แต่ราคาถูก”  ข้อดีคือ เราสามารถซื้อได้ในราคาถูก และหากในอนาคตราคาขึ้นสูงแล้วตกกลับมาถูกอีก เราจะไม่เจ็บตัวมาก และได้มีการเตรียมใจไว้แล้ว เพราะเคยราคาถูกมาแล้ว นั่นเอง ถือว่าช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเอง  สำหรับภาษาสำหรับนัก เรียกว่า “ส่วนเผื่อความปลอดภัย” (Margin of Safety) อยู่ในระดับสูง

วิธีค้นหาหุ้นแบกับดินที่มี Margin of Safety สำหรับสูตรอย่างง่ายตามหลักการของ  ปรมาจารย์การลงทุนแบบ VI  เบนจามิน  เกรแฮม แนะนำโดย ดร.นิเวศน์ ดังนี้

ราคาหุ้น < 2 ใน 3 ของ (สินทรัพย์หมุนเวียน – หนี้สินทั้งหมด) ของบริษัท

ให้นำสินทรัพย์หมุนเวียนไปเปลี่ยนเป็นเงินสด  (เพราะสินทรัพย์หมุนเวียนมีความคล่องตัวสูง)  จากนั้นนำไปชำระหนี้ทั้งหมด   เมื่อชำระหนี้แล้ว เหลือเงินสดอยู่มากกว่าราคาหุ้นที่เราซื้อมา ซึ่งไม่นับรวมสินทรัพย์ถาวรอื่นๆ ที่เราถือครอง แสดงว่า ราคาหุ้นตัวนี้คุมค่าแล้วกับการลงทุน เพราะราคาถูก และมีโอกาสได้กำไรสูง ขาดทุนน้อย จึงถือว่ามีความปลอดภัยสูง

หรืออีกวิธีหนึ่ง คือพิจารณาวิธีประเมินมูลค่า ที่มุ่งหามูลค่าที่แท้จริงของหุ้น โดยวิธีพิจารณาความสามารของบริษัทในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคต แล้วนำส่วนลดหักลบ ให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน  ถ้ามูลค่าที่แท้จริงสูงกว่าราคา ซื้อขายในปัจจุบันของหุ้นอยู่มาก หุ้นตัวนั้นก็ไม่น่าลงทุน สำหรับการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตสำหรับนักลงทุนมือใหม่ถือว่าเป็นเรื่องไม่ง่ายเลย ต้องอาศัยทักษะและข้อมูลในหลายๆ ด้าน ซึ่งอาจจะดูจากรายงานวิเคราะห์หุ้น ของผู้เชี่ยวชาญด้านหลักทรัพย์เพื่อร่วมในการตัดสินใจได้  เพราะโดยมากจะมีการพยากรณ์และสร้างแบบจำลอง  เอาไว้สำหรับคำนวณหามูลค่าที่แท้จริงของหุ้นให้แก่นักลงทุนได้เอาไว้ประกอบข้อมูลในการตัดสินใจอยู่แล้ว

การค้นหาหุ้น VI ด้วยเทคนิคง่ายๆ ของ ดร.นิเวศน์

เทคนิคอย่างง่าย โดยสังเกตจากสินค้าและบริการ  ที่อยู่ในชีวิตประจำวัน โดยกิจการของสินค้าที่เป็นผู้นำในตลาด  คือ กิจการที่น่าลงทุนตามหลัก IV นั่นคือ ผู้คนจำเป็นต้องซื้อ  ยี่ห้อติดตลาด  คนนิยมบริโภค  หรือผูกขาดเพียงคนเดียวในตลาด ซึ่งเจ้าอื่นมาแย่งส่วนแบ่งได้ยาก ซึ่งตามสูตรของ ดร.นิเวศน์ จะเน้นที่ ตัวสินค้าและบริการที่เป็นหลัก  รวมทั้งฐานะทางการตลาดของกิจการ  เป็นสำคัญ มากกว่า ผลกำไรหรือฐานะการเงิน สำหรับนักลงทุนที่พบสินค้าบริการที่ถูกใจ  และนำเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แล้ว สามารถหาข้อมูลเพื่อลงทุน โดยพิจารณาจากข้อมูลด้านคุณภาพและด้านราคา  มาช่วยอีกด้าน